جمهوری اسلامی ایران و چالش های کارآمدی در نمایشگاه کتاب