شهردار توضیح طبقات غیر مجاز هتل اسپیناس را نداده است