وعده دولت در برابر حمله به سخنرانی‌ها: از اقدامات «خودسر»‌ها جلوگیری می‌شود