تحقق وعده نمایندگان مجلس درباره تخصیص بودجه مستقل برای تئاتر