پرهیز مسئولان از ورود به وظایف یکدیگر باعث اصلاح امور می‌شود