اجرای 179.1 میلیارد تومان از پروژه‌های همایش سرمایه‌گذاری همدان