کوهستان مرزی سوریه و لبنان در کنترل نیروهای سوریه و مقاومت