پیش‌بینی نشریه آمریکایی از روزهای بعد از لغو تحریم‌های ایران