تشریح جزئیات برنامه های هفته هلال/ اعطای درجه امدادی به داوطلبان