صنعت گاز از نمایشگاه نوزدهم تا بیستم/بهره برداری از قلبهای تپنده صنعت گاز