عدم مراقبت از جنگلها لرستان را به کانون تولید گردوغیار تبدیل می کند