انتقادات و درخواست‌های یک تهیه کننده از مدیران سینمایی