وزارت نفت به تعهد خود عمل نکرد/ زمان جبران زیان تولیدکنندگان مشخص نیست