به قدرت رسیدن السیسی باعث کاهش بودجه نظامی اسرائیل شد