برق دار شدن بیش از 98 درصد روستاهای شهرستان مشگین شهر