صادرات 55 درصد از تولیدات آبزیان استان زنجان به سایر استانها