اميدوارم با هديه دادن بليط‌ها سهم کوچکي در صعود داشته باشم/ از ماست که بر ماست