آموزش تولید صنایع دستی توسط مربیان کردستانی در سلیمانیه