عدم نظارت بر فروش سم غیر مجاز/ سم غیر مجاز در سوپر مارکت ها