هشدار نماینده سابق مجلس شورای عربستان در مورد رابطه با مصر