اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش «شمع ها را خاموش نکن»