تجهیز مراکز اسکان کارگری غرب تهران به آبگرمکن خورشیدی