نبود امکانات برای مسافران و رانندگان در پایانه مسافربری