واکنش ها به مصوبه سنا/ اوباما طرح بازنگری را امضا می کند