آتش بس موقت یمن؛ اقدامی انساندوستانه یا تاکتیکی ناگزیر