اطمینان دادن دروغی به اهالی جنوب عربستان «خیانت» به آنان است