رئیس حوزه هنری: بهار ما بدون نمایشگاه کتاب کامل نمی­شود