کشته شدن یکی از عوامل حمله به شارلی عبدو در حمله هوایی آمریکا