نماینده مجلس: منافع ملی را نباید قربانی تفکرات جناحی کنیم