استخدام در یک شرکت در زمینه مدیریت رستوران های زنجیره ای – تهران