حفاظت از بیوه یک قاچاقچی مواد مخدر توسط پلیس آمریکا