جی ام پس از ۱۰۹ سال فعالیت به دست آورد بزرگ خود رسید