قدرت جامعه در گرو تحصیلات و علم مردم است/ بالغ بر نیمی از افراد تحصیلکرده خانم هستند