سازمان ملل: هزینه مواد غذایی در جهان همچنان رو به کاهش است