دیوید کامرون با شکست حزب کارگر نخست وزیر انگلیس می ...