درخواست مسئولان از لیدرهای استقلال: علیه تیموریان شعار ندهید