خادم: از عملکرد آزادکاران رضایت نسبی دارم/پیشنهاد دو طرح به مجمع کشتی آسیا