با این همه منابع چرا باید از تحریم بترسیم/ آمریکا روی تابوت هفتاد میلیون نفر بیگناه ایستاده است تا قد