دولت برای ابقاء یا برکناری سرمربی تیم ملی نظر نهایی را می دهد