اپلیکیشن منحصر به فرد موبایل مخصوص افراد ناشنوا ساخته شد