ممکن است برخی مذاکره کنندگان، نماینده واقعی طالبان نباشند