تایید طرح بورسیه فنی ایران در جلسه شورای کشتی آسیا