هیات پارلمانی ایران با رئیس پارلمان اتحادیه اروپا دیدار کرد