آغاز برخورد با تخلفات رانندگی و «دوردور کردن» شبانه در پایتخت