پیش بینی برداشت ۸۷ هزار تن پیاز از مزارع بخش توکهور و هشتبندی