عنايتي: دست افشارزاده به جايي بند نيست كه بخواهد پول بياورد / استقلال براي من VIP است، با جانم براي استق