مواظب باشیم سخنی‌که باعث تضعیف لشکر دیپلماسی ایران شود نگوییم