واکنش هدایتی به بدهی میلیاردی: بزرگ که باشى باید بغض‌هاى زیادى را بى‌صدا دفن کنى