ماندن کی‌روش دست دولت است/ هیچ موقع هیچ حرف مایلی کهن را قبول نداشته‌ام