دولت در سفرهاي استاني به طرح هاي کارشناسي شده راي مي دهد